Inventarisatie oever Minstroom werkzaamheden 2017

De oever van de Minstroom is bij het waterschap in beheer en de gemeente Utrecht is voornemens een stukje natuurvriendelijke oever aan te leggen ter hoogte van de volkstuinen nabij de Zonstraat te Utrecht.

Om de overlast tot een minimum te beperken, gaan deze twee overheden in 2017 gezamenlijk de werkzaamheden uitvoeren. Op het kaartje ziet u waar de werkzaamheden uitgevoerd worden en wie deze werkzaamheden als opdrachtgever uitvoert.

Voorbereidende werkzaamheden

In verband met het bovengenoemd project willen wij, het waterschap, de oever in zijn geheel laten inventariseren om zo te bepalen welke herstel werkzaamheden er nodig zijn in welk deel van de Minstroom. Aan de hand van verzamelde gegevens wordt bepaald welk deel in 2017 moet worden hersteld en welke delen later in de tijd uitgevoerd kunnen worden.

Werkwijze

Tijhuis Ingenieurs uit Amersfoort heeft de opdracht gekregen om visueel de oever op te nemen. Dit doen zij vanaf een bootje op het water.
Hoewel zij de nodige zorgvuldigheid in acht zullen nemen, zullen zij de betreffende bewoners van te voren op de hoogte stellen dat zij vanaf het water de inspectie uitvoeren. In enkele gevallen zal het nodig zijn om een foto te nemen vanaf het perceel. De uitvoerders zullen voordat zij starten aanbellen om te melden dat zij in de buurt gaan starten.
Wij vragen u vriendelijk om uw medewerking voor het uitvoeren van de opname, door toegang te verlenen tot uw erf/terrein vanaf het water mocht dit nodig zijn. Vanzelfsprekend gaan zij bij de werkzaamheden op deskundige en onafhankelijke wijze te werk en zullen zij eventuele overlast voor de bewoners tot een minimum beperken.

Planning uitvoeren inventarisatie

In week 21, de week van 23 mei, starten zij aan de kant van de Zilveren schaats en zullen zij vanaf de boot op het water de hele oever inspecteren. Eind juni eindigen zij bij de Stadsbuitengracht-Maliesingel .
De inspectie wordt vanaf het water uitgevoerd en waar nodig vanaf de oever.
Hierbij worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • De beschoeiing wordt zowel boven als onder water beoordeeld. Om de beschoeiing ook onder water te beoordelen worden her en der met een prikstok gevoeld naar de status van de beschoeiing,
  • De oevers worden ook vanaf het water beoordeeld en waar noodzakelijk wordt ook op de oever een inspectie uitgevoerd,
  • De beschoeiing en oever worden opgenomen door een foto te maken per kadastraal eigenaar. Zo is duidelijk bij welke eigenaar welke situatie aanwezig is,
  • Elk object wordt opgenomen en vastgelegd op kaart.

Uitvoering herstel oever in 2017

Nadat wij de gegevens verwerkt hebben wordt eind juni 2016 bepaald welk deel in 2017 hersteld zal worden. Over de verdere planning en informatie over de werkzaamheden zullen wij u op de hoogte houden via huis aan huis brief, plaatselijke krant en hier op onze website.

Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden