Hiëronymuserf: wat vind jij van bouwplan?

De gemeente Utrecht heeft op 22 december de bouwaanvraag voor negen woningen op het Hiëronymuserf gepubliceerd, het nu braak liggende terrein langs de Minstroom tussen het Hiëronymushuis en de Oosterspoorbaan. Je kunt hier op tot 2 februari reageren. Stichting De Minstroom Erven zal dat in elk geval doen. Na 2 februari neemt de gemeente een beslissing over de aanvraag.

Uitzicht
Stichting De Minstroom Erven zal in haar zienswijze aangeven dat er nog een aantal punten kunnen worden verbeterd. Zo houdt de nieuwbouw geen rekening met de historische structuur van de omgeving: de woningen staan diagonaal op de Minstroom en op de bestaande bebouwing aan de Maliesingel en Abstederdijk. Daarnaast vindt de stichting onder meer dat er nog te weinig rekening is gehouden met het behoud van het zicht op Hiëronymushuis vanuit het tuindersgebied aan de overkant van het spoor.

Beschermd stadsgezicht
Sommige buurtbewoners hebben ook principiëlere bezwaren. Het Hiëronymuserf is van oorsprong tuindersgrond en nu een onderdeel van het open gebied rondom de Minstroom. Het maakt deel uit van het gemeentelijk beschermd stadsgezicht, een status die Abstede onder meer heeft gekregen omdat de tuindersgeschiedenis nog steeds het karakter van de buurt bepaalt. Die geschiedenis is niet alleen zichtbaar in oude boerderijen en tuindershuizen, maar ook in die open plekken. Het zou daarom meer voor de hand liggen, vinden deze buurtbewoners, om een groen invulling aan het terrein te geven. De gemeente loopt daarmee 1 miljoen euro mis (aan verkoop van de grond), maar staat dat in verhouding tot de aantasting van het gebied?

Reageren?
Je kunt zelf een zienswijze indienen met bijvoorbeeld een beperkte tekst als ‘Ik vind verbouwing van het gebied zonde’,  maar je kunt dit natuurlijk ook doen met onderbouwende argumenten, of met kritiek of opmerkingen over het bouwplan. Je zienswijze kun je digitaal indienen, met Digid, op de site van de gemeente. Schriftelijk kan ook. Dan stuur je een ondertekende brief naar:

College van burgemeester en wethouders
p/a Vergunningen Toezicht en Handhaving
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

In beide gevallen doe je het vóór 2 februari en onder vermelding van het nummer van de aanvraag, te weten: HZ_WABO-l 6-27636.

Hulp gevraagd
In de bouwaanvraag staan een aantal technische zaken. De Stichting De Minstroom Erven zoekt mensen die daarvan verstand hebben. Het gaat om:

  • Riool en regenwaterafvoer
  • Grondwaterstand, mogelijke verzakkingen in de omgeving door bemaling
  • Aansluiting op het warmtenet
  • Ecologie (zijn er echt geen beschermde soorten? De vroedmeesterpad zit er)
  • Brandveiligheid, toegankelijkheid van het terrein

Als je hierbij kunt helpen, of iemand kent die van een van deze onderwerpen verstand heeft, neem dan contact op met Gerard Cats.