Bewonersgroepen

De Minstroom maakt op meerdere manieren een verbinding tussen buurtbewoners. De volgende buurtgroepen zijn o.a. actief langs het gebied.

logokleinStichtingErvenMinstroomEen aantal omwonenden van de Minstroom richtten in 2008 de Stichting De Minstroom Erven op. Zij vonden dat meer rekening moest worden gehouden met de historische en ecologische kwaliteiten van dit oude hoveniersgebied, zichtbaar in bijvoorbeeld de monumentale gebouwen en het karakteristieke landschap. Daarnaast richt de stichting zich op bescherming van water en oevers van de gehele Minstroom. Stichting De Minstroom Erven was een van de initiatiefnemers om dit gebied de status van gemeentelijk beschermd stadsgezicht te geven. Daarnaast is ze eigenaar van deze site.
Contact: SME@minstroomutrecht.nl

Stichtingstukken:
20160725,afschrift akte van statutenwijziging (pdf)
StDeMinstroomErven,2014,2015 ,2016 (pdf)

De Wilg is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking, gevestigd in een mooi historisch pand aan de Mecklenburglaan.

De Wilg vindt dat iedereen zo volwaardig mogelijk mee moet kunnen doen in de maatschappij. Wij image001bieden daarbij ondersteuning op maat. Dat kan zijn bij het doen van vrijwilligerswerk en door deelname aan allerlei (vrijetijds)activiteiten. De Wilg heeft een speciaal programma en activiteitenaanbod voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Een grote groep vrijwilligers ondersteunt deze activiteiten. Professionals zijn steeds op de achtergrond aanwezig.

tuin1De Wilg heeft een mooie tuin aan de Minstroom. Pietr Wolkers onderhoudt deze al jaren, soms samen met vrijwilligers en bezoekers.

Contact

De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, 3581 NV  Utrecht, info@dewilg.nl (ook als u onze tuin wilt bezoeken). Bekijk onze website www.dewilg.nl en volg ons op Facebook.

 

De Groengroep Zonstraat/Minstroom beheert al meer dan 25 jaar de natuurlijke noordoever van de groengroepzonstraatminstroom1Minstroom langs de Zonstraat. De buurtbewoners die actief zijn in de groep komen elke derde zaterdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur bij elkaar om zwerfvuil op te ruimen, woekeraars te bestrijden, te snoeien, planten en alles wat nodig is om de diversiteit aan flora en fauna in het gebied in stand te houden.

Het is vrijblijvend; zonder aan- of afmeldingen. Ook buurtgenoten die niet in de Zonstraat wonen maar genieten van het groen zijn welkom.

Na afloop drinken we samen koffie bij een van de buren, ook degenen die niet geholpen hebben in de oever kunnen aanschuiven.

Contactpersoon: Arjen Boorsma (mail@arjenboorsma.nl, 030 2734291).

Het Park Oosterspoorbaan komt te liggen tussen Maliesingel en Koningslaan, op de plek waar voorheen treinrails lagen. Onder de paraplu van de Stichting Oosterspoorbaan ontwikkelen buurtbewoners initiatieven voor de inrichting van het nieuwe park.

logo_oosterspoorbaanIn het project Utrechtse Aarde maken ze bijvoorbeeld vruchtbare aarde uit keukenafval. De bewoners van het initiatief Eetbaar Groen kan deze aarde goed gebruiken om groenten te kweken in moestuinbakken. Ze kunnen hun oogst verwerken tot jam, chutney of soep, voor een gezamenlijke maaltijd met de buurt, of ze verkopen de zelfgemaakte producten op Markt om de Hoek, waar ook kleine, duurzame ondernemers uit de buurt hun waar aanbieden.

nestkasten2Buitensporig Sportief wil een plek creëren waar ruimte is voor sport en beweging, het Natuurlint werkt aan een interessante groene route voor vogels, vlinders en mensen en de Natuurspeeltuin denkt aan de  kleine bewoners van de wijk met ideeën voor een groene en veilige speelplek.

Wil je meehelpen? Mail dan naar info@oosterspoorbaan.nl.

Wouter Mulders en José Schenkels richtten in 2012 Stichting het Boompje op om vorm te geven aan hun belangstelling voor de geschiedenis van Abstede. De stichting wil die geschiedenis beter zichtbaar maken en bijdragen aan het behoud van sporen uit vroegere tijden, zoals boerderijen, huizen en andere gebouwen, maar ook kaarten, tekeningen, foto’s, gravures en schilderingen.

Het Boompje publiceerde het boekje ‘Wandelen door Abstede’. Hierin geeft Wouter Mulders een korte geschiedschrijving van Abstede en een cultuurhistorische wandelroute door Abstede, Schildersbuurt en Rijnsweerd. Het boekje is voor 17,90 euro te bestellen door een mail te sturen met je naam en adres naar: hetboompje@ziggo.nl.

Stichting het Boompje
Wouter Mulders & José Schenkels
Abstederdijk 311
3582 BL Utrecht
030-2732250
hetboompje@ziggo.nl

Een groep omwonenden beheert sinds 1990 een deel van de tuinen die vroeger bij de monumentale hovenierswoning aan de Zonstraat (officieel Abstederdijk 180) hoorden, in het bijzonder het perceel ten oosten van het huis. De leden van de groep verbouwen er groente, bloemen en fruit zoals bewoners van Abstede dat hier al eeuwen doen.

Contactpersoon:
Aagje Romijn
aagjeromijn@kpnmail.nl

De stichting Wilhelminapark en omgeving  streeft er sinds 1992 naar het karakter, de sfeer en de kwaliteit te borgen van het Wilhelminapark, de Emmalaan, het Hooglandse Park en het Rosarium. De monumentale waarde van dit groengebied en van de omliggende bebouwing moet in stand blijven. Hiervoor volgt de stichting actief alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn, bijvoorbeeld als het gaat om groenonderhoud of andere werkzaamheden en om ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Waar nodig probeert ze invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Daarom is er veel contact met de gemeente Utrecht. De stichting laat meningen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden zoveel mogelijk meewegen.

De stichting heeft een website en een Facebookpagina. Twee keer per jaar verschijnt Nieuws uit het Park in een oplage van 5000 stuks. Zo’n 600 donateurs steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage het werk van de stichting.

Tussen Zonstraat en Abstederdijk houden zo’n zestig buurtbewoners  de eeuwenoude tuinderstraditie van Abstede levend. De leden van Tuindersvereniging Abstede verbouwen langs de Minstroom hun groente en fruit op een zo natuurlijk mogelijk manier. Ze gebruiken geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen en proberen hun tuinafval zoveel mogelijk te hergebruiken, bijvoorbeeld door het te vercomposteren. Daarnaast hebben ze de terreinen zo ingericht dat er veel ruimte is voor wilde flora en fauna.

Vanwege het risico op vandalisme zitten de hekken helaas op slot, maar de volkstuinvereniging ontvangt graag bezoekers op bijvoorbeeld open dagen. Groepen die een bezoek willen brengen kunnen daarover contact opnemen.

Contact: tuindersverenigingabstede.nl
tuindersverenigingabstede@gmail.com

De bewonersvereniging de Zilveren Schaats zet zich in voor het behoud en beheer van het gelijknamige natuurhistorische gebied dat ingeklemd ligt tussen de Waterlinieweg en de Frederik Hendrikstraat in Utrecht Oost. Dit gebied beslaat 3ha land en 1,5ha waterdoorgang. Over de landtong loopt een voormalig gedekte verbindingsweg tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie forten De Bilt en Vossegat (nu Kromhoutkazerne) waarvan het profiel nog altijd duidelijk is te zien.

Deze landtong is al decennialang afgesloten voor publiek en herbergt daarom vele gewassen die staan op de zogenaamde Rode Lijst van met uitsterven bedreigde plantensoorten en zwammen. Het gebied is zeer aantrekkelijk voor broed- en trekvogels. Imkerij De Zilveren Bij houdt er vier bijenvolkeren.

Voor het behoud en beheer werkt de bewonersvereniging samen met de gemeente op basis van een in 1999 gesloten beheerovereenkomst die voorziet in duurzaam beheer waarbij een kleine kudde van zelfruiende Maasduinschapen een belangrijke rol speelt. Daarnaast werkt het Waterschap Stichtse Rijnlanden mee door de oevers onbeschoeid te laten, het water van ongewenste waterplanten te ontdoen en indien nodig de watergang uit te baggeren. 

Huishoudens met een tuin grenzend aan het water van de Zilveren Schaats kunnen lid worden van de bewonersvereniging. Een groep van 13 herders onder leiding van een hoofdherder beheert de schaapskudde. Met enige regelmaat organiseert de bewonersvereniging lezingen, excursies en vrijwilligersdagen waarop het terrein open is voor publiek. Zie de facebookpagina ZilverenSchaats voor aankondigingen.

Contact via zilverenschaats@gmail.com

Bewoners van de Minkade beheren sinds 2009 de berm tussen Minkade en de Minstroom als ‘hooiland’. Dat betekent dat zij het gras beperkt maaien en dat de natuur verder zijn gang kan gaan. Alleen brandnetels, Japanse duizendknoop en grote berenklauw bestrijdt de Zelfbeheer Minkade actief. Die laatste twee zijn oorspronkelijk tuinplanten die dreigen alles te overwoekeren als je er niets tegen doet. Door de inzet van de bewonersgroep zijn er het hele bloeiseizoen bloemen te zien in het gras, zoals akelei, hortensia’s, stinkende gouwe, maarts viooltje, hondsdraf, fluitenkruid, zevenblad en vogelwikke.

Inlichtingen: Minkade 29.

 

 

 

 

icon-end-page